Menu Zavřeno

Ohlédnutí za konferencí MEMPUR 2021

Po osmnácti měsících jsme opět mohli upořádat akci prezenční formou a jsme velmi rádi, že tou akcí byl právě třetí ročník konference MEMPUR – membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se konala ve dnech 6. – 7. září 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Konference se zúčastnilo 94 účastníků a bylo prezentováno 24 krátkých přednášek, 4 plenární přednášky a 16 posterů.

Hlavní poděkování patří Fakultě chemicko-technologické za zázemí, které konferenci MEMPUR poskytuje již od roku 2017. Organizace v prostorách Fakulty chemicko-technologické nám dává jistotu, že akce proběhne hladce a bez zádrhelů, a stejně tak tomu bylo i v letošním roce. Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. a jeho kolegové jsou pro nás velmi spolehlivými partnery a jsme rádi, že jsme se na Fakultu chemicko-technologickou opět mohli vrátit. Věříme, že spolupráce České membránové platformy, z.s. s prof. Ing. Petrem Mikuláškem, CSc. a jeho týmem bude pokračovat i v rámci dalších společných aktivit.

Odborná komise pod vedením prof. Ing. Petra Mikuláška, CSc. (Univerzita Pardubice), jejímiž členy byli prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. (VŠCHT Praha) a Ing. Robert Válek, Ph.D. (MemBrain s.r.o.), vybrala z prezentovaných prací tři příspěvky, jejichž autoři byli oceněni věcnými a finančními cenami.

Oceněnými autory byli:

  • Mgr. Luboš Mrkva z Technické univerzity v Liberci – jeho přednáška na téma Možnosti využití membránové destilace v procesu likvidace výluhových skládkových vod, byla oceněna jako nejlepší přednáška s velkým aplikačním potenciálem.
  • Filip Slovák z Univerzity Pardubice – přednáška na téma Realizace ZLD technologií s využitím elektrodialýzy s reverzací polarity
  • Ing. Jan Čížek z ÚCHP Praha – byl oceněn za svou posterovou prezentaci na téma Separace Racemického D, L – tryptofanu pomocí chirální polymerní membrány.

Oceněným blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich další práci.

Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům konference za jejich účast a aktivní zapojení, díky kterému je, podle obdržených reakcí, uplynulý ročník konference MEMPUR, jedním z nejúspěšnějších.

Za finanční podporu konference děkujeme Libereckému kraji, skupině firem MEGA a všem partnerům, kteří konání konference podpořili.